Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Svenska som andraspråk/modersmål

22 januari 2015

Ungdomar med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning.

Undervisningen är frivillig.  Modersmålsundervisning förekommer i olika former. Det vanligaste är att undervisningen äger rum under dagen på håltimmar eller utanför skoltid. I gymnasieskolan kan modersmål läsas som individuellt val, ersätta undervisning i andra språk än svenska och engelska eller läsas som utökat program (utanför timplanen). Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till tvåspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet. För att få delta ska språket vara dagligt umgängesspråk för eleven. Vi samarbetar här med Centrum för flerspråkigt lärande (CFL). Ansök på särskild blankett. Klicka för blankett.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Motsvarande verksamhet finns i grundskolan där det går att studera ämnet modersmål som s.k. elevens val eller som språkval. I förskolan kallas det modersmålsträning.

Studiehandledning på Modersmål

Ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräcklig svenska, för att följa undervisningen på svenska, kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Elevens lärare/mentor samtalar om elevens behov av studiehandledning. Det är CFL och skolans/elevens rektor som slutligen beslutar om eleven ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål. Ansökan görs på särskild blankett. Klicka för blankett.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska som andraspråk

All undervisning bygger på att man har goda kunskaper i svenska och alla elever har rätt till samma möjligheter att lyckas i sin skolgång. Därför har den som har ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa kurser i Svenska som andraspråk. Vid ansökan till universitet och högskola är ämnena Svenska och Svenska som andraspråk likställda (du behöver således inte läsa båda kurserna) På Västermalms skolområde bedriver vi gymnasiekurserna på delvis annat sätt - på skolan finns ett andraspråkscentrum med egna lokaler och lärare som är knutna dit. Dit går eleverna när det står svenska på schemat. De arbetar i grupp och individuellt med sin kurs utifrån behov och förkunskaper. Eleverna kan också, i mån av utrymme, diskutera språkmässiga problem som uppstått i samband med andra kurser s.k språkstöd.

Ämnena svenska och svenska som andraspråk ger samma behörighet till vidare studier. ”De moment som bedömts som särskilt viktiga har därför i stort sett samma innehåll och samma nivå på kunskapskraven, exempelvis förmågan att hantera stora textmängder, förhålla sig kritiskt till olika källor och arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt i svenska och svenska som andraspråk 3. I andra avseenden har svenska som andraspråk och svenska olika innehåll, karaktär och tyngdpunkter. Till exempel innehåller ämnet svenska mer litteraturhistoria, medan svenska som andraspråk har högre krav på förmågan till komparativ språkanalys”

länk till annan webbplatsLänk till skolverketlänk till annan webbplats

AndraspråksCentrum (AC), sal 292

Kontakt och information:

Karin Gunnarsson, förstelärare i Svenska som andraspråk

Tel 073-048 33 44


22 januari 2015