Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

Har du frågor om antagning inför din skolstart kan du mejla dessa till brittinger.ostman@sundsvall.se eller kontakta  Antagningskansliet på 060-19 14 41.
Läs mer på sidan Val och antagning Sundsvall.se

Våra läsårstider finns på sidan Läsårsfakta. 
Beskrivning hur du hittar till våra skolhus finns på startsidan.

Du kan få busskort om det är minst 6 km till skolan. Har du inackorderingstillägg får du inget busskort.

Om det saknas bussförbindelse för hela resvägen eller delar av den, kan du få kontant resetillägg.

Ansöka om resetillägg

Ansökan om resetillägg ska du lämna in senast fyra veckor efter terminens start

Du får mer information om resetillägg av:

  • Maria Nordin på Västermalms skola, 060 -19 17 00
  • Lena Lundqvist på Hedbergska skolan, 060 – 19 24 10

Ansökan om kontant resetillägg – blankett

Regler för bidrag till elevresor i gymnasieskolan

Om du vill vara ledig så lämnar du in en ledighetsansökan till din mentor. Ansökan ska göras på en särskild blankett och skrivas under av vårdnadshavare. Om du är myndig skriver du under den själv.

Din mentor kan bevilja ledighet i max fem dagar i följd. Ledighet som är längre än fem dagar kan rektor godkänna efter samråd med arbetslaget. Elevens samlade studiesituation ligger till grund för beslutet.

Du ska efter tre års studier ha fått ihop 2500 studiepoäng.

För år 2 och 3 gör du individuella val. Du väljer i slutet av februari. Valen görs via Skolan på webben:

  • Logga in i Vklass. Klicka på ikonen Dexter
  • Klicka på ”Mitt val”
  • Du kommer då till val som är anpassade för din klass.

För att veta vilka val du kan göra och hur många poäng du behöver, kan du ta hjälp av din mentor eller din Studie- och yrkesvägledare.

Ansvarig administratör för val är Maritha Thorén Svensson, 060-19 24 15

I Skolan på webben kan du som elev (samt din vårdnadshavare och mentor) se din Individuella studieplan.

Där står bland annat vilka kurser du som elev läser eller ska läsa inom ramen för dina 2500 poäng. Där finns också betyg på dina avslutade kurser.

Om du vill byta till vår skola så kontaktar du Studie- och yrkesvägledare på det program du är intresserad av.

Kontakter till SYV

Om du vill byta program så kontaktar du Studie- och yrkesvägledare på ditt gymnasieprogram.

Nationella prov är obligatoriska under gymnasietiden. På Skolverkets hemsida ser du vilka prov och datum som gäller för det program du går.
Provdatum hittar du här

Inom 14 dagar efter att du avslutat din kurs,lägger din lärare in ditt betyg på Skolan på webben.

Sundsvalls gymnasium delar varje år ut stipendier för cirka 600 000 kr.
Som elev kan du få stipendier för goda studieresultat, berömvärt engagemang, god kamratanda, idrottsinsatser och kulturell verksamhet.

Är du intresserad av att söka stipendier så läs här
Hedbergskas fonder och stipendier
Västermalms fonder ock stipendier
Du kan också tala med din studie- och yrkesvägledare.

Andra webbplatser

Allmänna arvsfonden
Alla studier – utlandsstudier

Sundsvalls gymnasium sparar dina betygskopior i tre år efter avslutad skolgång. Sedan skickas de till Kommunarkivet för arkivering och där finns också gamla klasslistor.
Beställning av betygskopior från Kommunarkivet gör du här: Klicka här för att beställa betyg

Alla elever är kollektivt försäkrade via kommunen.
Läs om villkoren och hur du gör skadeanmälan här.

Vi två prövningstillfällen per läsår, i november och mars, erbjuder skolan prövning.
Anmälan till prövning gör du till ansvarig administratör.
När du har anmält dig kontaktar du prövningsansvarig lärare.

Här kan du läsa Skolverkets information angående prövning av kurs.

Elever med skyddad adress blir inbjudna till ett möte med rektor, vårdnadshavare och systemansvarig. Mötet äger rum innan eller vid skolstart. På mötet får eleven och vårdnadshavare information om hur skolan administrativt hanterar skyddade adressuppgifter och vilka regler som styr detta arbete.

Andra webbplatser

Behandling av personuppgifter, Sundsvall.se

På Sundsvalls gymnasium delar vi varje år ut stipendier för cirka 600 000 kr.
Som elev kan du få stipendier för goda studieresultat, berömvärt engagemang, god kamratanda, idrottsinsatser och kulturell verksamhet.

Är du intresserad av att söka stipendier kan du läsa mer här:
Västermalms fonder och stipendier
Hedbergskas fonder och stipendier

Andra webbplatser

Allmänna arvsfonden

Alla studier – utlandsstudier

Kontakt

Administration Hedbergska

Maritha Thorén Svensson Administrativ samordnare Hedbergska

Maria Hellström Administratör

Annelie Berglund Administratör

Lena Lundqvist Administratör

Louisa Torgrimsson Schemaläggare/Administratör NIU/ Webb

Administration Västermalm

Maria Nordin Administratör

Heléne Stridsberg Administrativ samordnare Västermalm

Antonia Westerlund Administratör

Yvonne Näslund Administratör

Mats Pettersson Schemaläggare / Administratör

Lena Morelius Broman Administratör